Loading...
Vịt
Bọng Vịt
Bọng Vịt
Vịt làm sạch bỏ đầu và chân , đóng gói
Vịt Nguyên Con
Vịt Nguyên Con
Vịt làm sạch nguyên con , đóng gói ( 1.8 kg -> 3 kg )